สุพล ย., ศรีพรหม ว., และ สิงห์ไชย พ. “รูปแบบในการขับเคลื่อนการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบทรายกรอง ด้วยโปรแกรมพี่เลี้ยง ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 48-64, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1613.