เชื้อธรรม บ. “ตัดวงจรโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 94-100, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1616.