สันโดด ภ. . “ประสิทธิภาพชุดทดลองภาคสนามในการตรวจหาเชื้อพิคัลโคริฟอร์ม (อ13) ที่ผลิตในห้องปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 16-27, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1618.