ช้างสาร พ. . “ผลของรูปแบบการส่งเสริมทักษะสมองEFเด็กปฐมวัย ในศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 49-63, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1620.