สุขสำราญ จ. ., และ เกตพันธุ์ เ. . “การจัดบริการคลินิกนมแม่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 115-8, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1626.