กลิ่นหอม พ. . “ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขวดนมเลี้ยงเด็กอายุ 2-4 ปี ของผู้เลี้ยงดูที่มารับบริการที่ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 16-30, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1627.