สันโดด ว. . “การเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการได้รับโปรแกรมสร้างความรอบรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 31-44, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1628.