เทียมสุวรรณ น. . “การศึกษาปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการ ในเขตสุขภาพที่ 10”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, ปี 9, ฉบับที่ 2, กันยายน 2021, น. 83-96, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/HPC10Journal/article/view/1633.