[1]
Suksawang, C., Grasong, P. และ Boonma, K. 2023. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของผู้ปกครอง ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสาธารณสุขและสังคมวิทยา. 1, 2 (มี.ค. 2023), 21–28.