(1)
Suksawang, C.; Grasong, P.; Boonma, K. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน ของผู้ปกครอง ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. JPHS 2023, 1, 21-28.