[1]
อุ่นอบ ร.ด.ป. , ประภาสุชาติ ด.ณ. และ กิจเจริญ ผ.ด.ภ. 2021. ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย. 1, 1 (มิ.ย. 2021), 3–13. DOI:https://doi.org/10.14456/jemst.2021.1.