(1)
อุ่นอบ ร. ด. ป. . .; ประภาสุชาติ ด. ณ. . .; กิจเจริญ ผ. ด. ภ. . ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ. Jemst-01JHS 2021, 1, 3-13.