ภัทรกุลวิวัฒน์ พ., & แตระกุล ส. . (2021). ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, 1(2), 115–22. https://doi.org/10.14456/jemst.2021.12