อุ่นอบ ร. ด. ป. . ., ประภาสุชาติ ด. ณ. . ., & กิจเจริญ ผ. ด. ภ. . (2021). ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, 1(1), 3–13. https://doi.org/10.14456/jemst.2021.1