ภัทรกุลวิวัฒน์ พ.; แตระกุล ส. . ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, Nonthaburi,Thailand, v. 1, n. 2, p. 115–22, 2021. DOI: 10.14456/jemst.2021.12. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/Jemst-01JHS/article/view/52. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.