อุ่นอบ ร. ด. ป. . .; ประภาสุชาติ ด. ณ. . .; กิจเจริญ ผ. ด. ภ. . ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, Nonthaburi,Thailand, v. 1, n. 1, p. 3–13, 2021. DOI: 10.14456/jemst.2021.1. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/Jemst-01JHS/article/view/53. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.