ภัทรกุลวิวัฒน์ พรรณธิป, และ แตระกุล สรัลรัตน์. 2021. “ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 1 (2). Nonthaburi,Thailand:115-22. https://doi.org/10.14456/jemst.2021.12.