อุ่นอบ รศ. ดร. ประภาพรรณ, ประภาสุชาติ ดร. ณภัทร, และ กิจเจริญ ผศ. ดร. ภัทรียา. 2021. “ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 1 (1). Nonthaburi,Thailand:3-13. https://doi.org/10.14456/jemst.2021.1.