สุขจำนงค์ สหัศถญา. 2021. “คุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 1 (2). Nonthaburi,Thailand:123-33. https://doi.org/10.14456/jemst.2021.13.