ภัทรกุลวิวัฒน์ พ. และ แตระกุล ส. . (2021) “ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก”, วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย. Nonthaburi,Thailand, 1(2), น. 115–22. doi: 10.14456/jemst.2021.12.