อุ่นอบ ร. ด. ป. . ., ประภาสุชาติ ด. ณ. . . และ กิจเจริญ ผ. ด. ภ. . (2021) “ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ”, วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย. Nonthaburi,Thailand, 1(1), น. 3–13. doi: 10.14456/jemst.2021.1.