[1]
อุ่นอบ ร. ด. ป. . ., ประภาสุชาติ ด. ณ. . ., และ กิจเจริญ ผ. ด. ภ. ., “ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ”, Jemst-01JHS, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 3–13, มิ.ย. 2021.