ภัทรกุลวิวัฒน์ พ., และ แตระกุล ส. . “ปัจจัยเสี่ยงและผลการรักษาภาวะหัวใจหยุดเต้นในเด็ก”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 115-22, doi:10.14456/jemst.2021.12.