อุ่นอบ ร. ด. ป. . ., ประภาสุชาติ ด. ณ. . ., และ กิจเจริญ ผ. ด. ภ. . “ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการคัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉินของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 3-13, doi:10.14456/jemst.2021.1.