สุขจำนงค์ ส. . “คุณภาพการคัดแยกประเภทผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 123-33, doi:10.14456/jemst.2021.13.