[1]
ศาลาคาม ว., ธนะปัด จ., ทะลอย ธ., โชติฐิติธรรม น., อุตมะ ป., ประกาศ พ., อูปแก้ว ภ., โนวังหาร ศ. และ กาศสมบูรณ์ ก. 2022. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ. 1, 1 (ต.ค. 2022), 29–40.