[1]
ร่มวาปี ว., ประมวลสิงห์ ว., ทับทิมชื่น ว., สุพรรณอาสน์ ว., ชำนาญเวช ว., ภู่สวัสดิ์ ศ., เรืองฤทธิ์ ศ., แก้วมา ศ. และ กิ่งสายหยุด บ. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ. 1, 1 (ต.ค. 2022), 1–12.