[1]
โพนสูง ธ., โสดาตา ร., บุตรอินทร์ น., กรานพรมมา ย., เนื่องชมพู ร., จันบุตราช ค., สารสุข ส., ราชมุลตรี ณ. และ ข้อยุ่น ส. 2022. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ. 1, 1 (ต.ค. 2022), 13–28.