[1]
ชรินทร์ ก. , วรรณปะเข จ., ร่องจิก ฉ., พัฒใหม่ พ., บุตรศรี ร., พลซา ศ., นาโสก ส., ประเสริฐสังข์ อ. และ ติรไพรวงศ์ ย. 2022. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ. 1, 1 (ต.ค. 2022), 56–66.