[1]
บุญเกิด ม., กระเบียด ส., สังสี พ. และ ตันติสุวิชวงษ์ เ. 2023. การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ. 1, 2 (ก.ค. 2023), 54–66.