(1)
ศาลาคาม ว.; ธนะปัด จ.; ทะลอย ธ.; โชติฐิติธรรม น.; อุตมะ ป.; ประกาศ พ.; อูปแก้ว ภ.; โนวังหาร ศ.; กาศสมบูรณ์ ก. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่. PBRI Res Innov Evi Health 2022, 1, 29-40.