(1)
ร่มวาปี ว.; ประมวลสิงห์ ว.; ทับทิมชื่น ว.; สุพรรณอาสน์ ว.; ชำนาญเวช ว.; ภู่สวัสดิ์ ศ.; เรืองฤทธิ์ ศ.; แก้วมา ศ.; กิ่งสายหยุด บ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3. PBRI Res Innov Evi Health 2022, 1, 1-12.