(1)
โพนสูง ธ.; โสดาตา ร.; บุตรอินทร์ น.; กรานพรมมา ย.; เนื่องชมพู ร.; จันบุตราช ค.; สารสุข ส.; ราชมุลตรี ณ.; ข้อยุ่น ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). PBRI Res Innov Evi Health 2022, 1, 13-28.