(1)
ชรินทร์ ก. .; วรรณปะเข จ.; ร่องจิก ฉ.; พัฒใหม่ พ.; บุตรศรี ร.; พลซา ศ.; นาโสก ส.; ประเสริฐสังข์ อ.; ติรไพรวงศ์ ย. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. PBRI Res Innov Evi Health 2022, 1, 56-66.