(1)
บุญเกิด ม.; กระเบียด ส.; สังสี พ.; ตันติสุวิชวงษ์ เ. การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล. PBRI Res Innov Evi Health 2023, 1, 54-66.