ศาลาคาม ว.; ธนะปัด จ.; ทะลอย ธ.; โชติฐิติธรรม น.; อุตมะ ป.; ประกาศ พ.; อูปแก้ว ภ.; โนวังหาร ศ.; กาศสมบูรณ์ ก. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 29–40, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/179. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.