ร่มวาปี ว.; ประมวลสิงห์ ว.; ทับทิมชื่น ว.; สุพรรณอาสน์ ว.; ชำนาญเวช ว.; ภู่สวัสดิ์ ศ.; เรืองฤทธิ์ ศ.; แก้วมา ศ.; กิ่งสายหยุด บ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 1–12, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/189. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.