โพนสูง ธ.; โสดาตา ร.; บุตรอินทร์ น.; กรานพรมมา ย.; เนื่องชมพู ร.; จันบุตราช ค.; สารสุข ส.; ราชมุลตรี ณ.; ข้อยุ่น ส. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 13–28, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/402. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.