ชรินทร์ ก. .; วรรณปะเข จ.; ร่องจิก ฉ.; พัฒใหม่ พ.; บุตรศรี ร.; พลซา ศ.; นาโสก ส.; ประเสริฐสังข์ อ.; ติรไพรวงศ์ ย. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 1, n. 1, p. 56–66, 2022. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/408. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.