บุญเกิด ม.; กระเบียด ส.; สังสี พ.; ตันติสุวิชวงษ์ เ. การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, Nonthaburi, Thailand, v. 1, n. 2, p. 54–66, 2023. Disponível em: https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/514. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.