ศาลาคาม วันสิริภรณ์, ธนะปัด จิดาภา, ทะลอย ธนรัตน์, โชติฐิติธรรม นภาพร, อุตมะ ปรารถนา, ประกาศ พิมประภา, อูปแก้ว ภัทรีภรณ์, โนวังหาร ศุภกิจ, และ กาศสมบูรณ์ กรรณิการ์. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ 1 (1). Nonthaburi, Thailand:29-40. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/179.