ร่มวาปี วาริณี, ประมวลสิงห์ วาสนา, ทับทิมชื่น วิรัช, สุพรรณอาสน์ วิไลลักษณ์, ชำนาญเวช วิศัลย์ศยา, ภู่สวัสดิ์ ศศิณา, เรืองฤทธิ์ ศิริวรรณ, แก้วมา ศิริวรรณ, และ กิ่งสายหยุด บุญแทน. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่ 3”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ 1 (1). Nonthaburi, Thailand:1-12. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/189.