โพนสูง ธนกร, โสดาตา รัชชานนท์, บุตรอินทร์ นิตยา, กรานพรมมา ยาสุมิน, เนื่องชมพู รจนา, จันบุตราช คัทลียา, สารสุข สุชัญญา, ราชมุลตรี ณฐพร, และ ข้อยุ่น สิริอร. 2022. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ 1 (1). Nonthaburi, Thailand:13-28. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/402.