ชรินทร์ กรุณา, วรรณปะเข จณิศตา, ร่องจิก ฉมาพันธ์, พัฒใหม่ พรรณราย, บุตรศรี รัตมนี, พลซา ศุภลักษณ์, นาโสก สาวิตรี, ประเสริฐสังข์ อมรรัตน์, และ ติรไพรวงศ์ ยุพาภรณ์. 2022. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ 1 (1). Nonthaburi, Thailand:56-66. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/408.