บุญเกิด มาลินี, กระเบียด สุกัญญา, สังสี พัชรี, และ ตันติสุวิชวงษ์ เสาวลักษณ์. 2023. “การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ 1 (2). Nonthaburi, Thailand:54-66. https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/514.