[1]
ศาลาคาม ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่”, PBRI Res Innov Evi Health , ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 29–40, ต.ค. 2022.