[1]
โพนสูง ธ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพขณะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”, PBRI Res Innov Evi Health , ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 13–28, ต.ค. 2022.