[1]
ชรินทร์ ก. ., “ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี”, PBRI Res Innov Evi Health , ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 56–66, ต.ค. 2022.