[1]
บุญเกิด ม., กระเบียด ส., สังสี พ., และ ตันติสุวิชวงษ์ เ., “การบูรณาการการใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับกับคลาวด์เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักศึกษาพยาบาล”, PBRI Res Innov Evi Health , ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 54–66, ก.ค. 2023.