ศาลาคาม ว., ธนะปัด จ., ทะลอย ธ., โชติฐิติธรรม น., อุตมะ ป., ประกาศ พ., อูปแก้ว ภ., โนวังหาร ศ., และ กาศสมบูรณ์ ก. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความรุนแรงของโรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดแพร่”. วารสารวิจัยนวัตกรรมและหลักฐานเชิงประจักษ์ทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคาม 2022, น. 29-40, https://he03.tci-thaijo.org/index.php/PBRI/article/view/179.